Technológie pestovania kukurice siatej

Obilniny sú plošne najrozsiahlejšou a hospodársky najdôležitejšou skupinou plodín na Slovensku. Ich pestovanie je dominantné, pretože tvoria hlavnú energetickú zložku ľudskej výživy a výživy zvierat. Kukurica siata na zrno i siláž má v rámci obilnín špecifické postavenie. Biologicky patrí k obilninám, ale je technológia zahŕňa aj prvky pestovania okopanín.

Z pohľadu svetovej i domácej produkcie sa kukurica siata zaradila medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce plodiny. Pestovanie kukurice je zvládnuté na pomerne vysokej úrovni. Jej technológia je plne mechanizovaná, doplnená širokou škálou  pesticídov. Pre potreby pestovateľov je k dispozícii široká škála hybridov vhodných do rôznych výrobných oblastí. Podiel pestovania kukurice siatej vo vhodných pestovateľských podmienkach vďaka jej vysokej produkčnej schopnosti neustále vzrastá.  Vyznačuje sa širokou možnosťou využitia (pestuje sa na zrno, siláž, pre výrobu bioplynu, lahôdková – cukrová kukurica, na produkciu fytomasy).

Zmeny v obrábaní pôdy

K rozhodujúcim oblastiam agrotechniky kukurice siatej, kde dochádza k zásadným zmenám, je spôsob základného obrábania pôdy. Okrem pracovne a energeticky náročných tradičných (konvenčných) spôsobov sa stále viac presadzujú tzv. pôdoochrané pestovateľské technológie s prvkami minimalizácie a ochrany pôdy. Treba však pripomenúť, že uplatňovanie nových –  netradičných technológií obrábania pôdy nie je žiadne „náhradné riešenie“ pre prípad, keď sa nepodarilo pripraviť pôdu alebo zasiať klasicky, ale systém presne stanovených cielených agrotechnických zásad. Pôdoochranné, prípadne bezorbové technológie musia zabezpečiť priaznivú štruktúru pôdy, zabrániť erózii a podporiť aktívnu biologickú činnosť pôdy. Zároveň sa musia optimalizovať hydrofyzikálne vlastnosti a udržať štruktúra pôdy. Nemenej významný je dostatok živín a regulácia burín, ktoré sa môžu stať limitujúcim faktorom úspešnosti celej pôdoochrannej technológie obrábania pôdy

Výživa a hnojenie kukurice siatej

Pri súčasnej štruktúre plodín (prakticky bez krmovín, málo okopanín, respektíve bez maštaľného hnoja) sa nedostatky vo výžive a dodávke organickej hmoty výraznejšie prejavujú na úrodách a ich kvalite. Kukurica ako intenzívna plodina je vysoko náročná na dostatok živín, ktoré musia byť i pri obmedzenej hĺbke či intenzite obrábania pôdy v dosahu jej koreňového systému.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *