Technológie zakladania porastov jarných plodín

Cieľom obrábania pôdy pred sejbou je predovšetkým urovnať povrch pôdy po základnom spracovaní, pripraviť podmienky pre uloženie osiva do požadovanej hĺbky, potlačiť vzchádzajúce buriny, v prípade potreby zapraviť do pôdy hnojivá a pesticídy.

Vplyv termínu sejby

Na spôsob a postupnosť operácií pri obrábaní pôdy na jar vplýva najmä termín sejby jarnej plodiny, ku ktorej sa má pôda pripraviť. Pri plodinách, ktoré sa vysievajú skoro, sa ihneď, len čo to dovolia poveternostné a pôdne podmienky, pripravuje osivové lôžko, na druhej strane pri plodinách, ktoré potrebujú pre vyklíčenie vyššie teploty a vysievajú sa neskôr, sa majú čo najskôr urobiť opatrenia na zamedzenie neproduktívnych strát vody, akumulovanej v pôde v mimovegetačnom období. Zároveň je nutné pamätať na mechanické potláčanie burín, ktoré majú do termínov sejby koncom apríla až začiatkom mája dostatok času na svoj vývoj. mechanickým spôsobom ich regulujeme včas a šetríme tak neskôr na aplikácii herbicídov pri rešpektovaní ochrany životného prostredia i kvalita budúceho produktu.

Založenie porastu je základ

Úrody a kvalita zberaného produktu jarných plodín závisia predovšetkým od  vytvorenia základných úrodotvorných parametrov porastov. Z tohto dôvodu treba klásť dôraz na dodržiavanie hĺbky sejby a rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku pri hustosiatych i širokoriadkových plodinách. Požadované uloženie kvalitného osiva do pôdy spolu s vhodnými pôdnymi a poveternostnými podmienkami vytvárajú základný predpoklad vysokej vzchádzavosti a rovnomernosti zapojenia porastu. Kvalitu sejby danú požadovaným rozmiestnením semien v riadku ovplyvňuje okrem iného príprava pôdy a vyrovnanosť pôdneho povrchu, osivo a technické parametre použitej sejačky. Predpokladom dodržania uvedených podmienok je aj použitie vhodnej poľnohospodárskej techniky.

Úprava pôdnych vlastností

Po zhodnotení fyzikálneho a vlhkostného stavu pôdy v jarnom období je potrebné spravidla pôdne vlastnosti upraviť na požadované parametre.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *