V centre pozornosti – profesionálne agropodnikanie

Pod takýmto názvom sa 29. novembra v Nitre uskutočnila odborná konferencia spoločnosti Limagrain Central Europe SE, Slovakia, ktorá ponúkla podnetné témy a informácie zamerané na ekonomiku poľnohospodárskeho podniku, predstavila nový systém hodnotenia krmív, ponuku osvedčených a nových hybridov kukurice a slnečnice pre nasledujúcu sezónu vrátane silážnych hybridov LGAN, doplnené o nové technológie v ochrane rastlín spoločnosti BASF.

Ako na ekonomiku podniku

Ing. Miroslav Zsidek, konateľ spoločností Malinovec, s. r. o. a Poľno, s. r. o., prezentoval ekonomické výsledky uvedených spoločností hospodáriacich na celkovej výmere 2 500 hektárov: „Ekonomika poľnohospodárskeho podniku je o celkových výnosoch a celkových nákladoch. Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi pre zabezpečenie existencie podniku je na jeho manažmente. My sme si tento rozdiel stanovili na úroveň výšky poskytnutej dotácie, t. j. zhruba 200 euro na hektár, pričom sme si zvolili cestu znižovania nákladov.“

Pre ucelený pohľad na každodennú činnosť v podniku si vytvorili tzv. agro-ekonomickú tabuľku hospodárenia – AETH. Hlavnými položkami tabuľky sú celková výmera pôdy a osevné plochy jednotlivých plodín osevného postupu. Ďalej sú to celkové náklady, pri ktorých M. Zsidek pripomenul, že vychádzajú z účtovníctva. Tabuľka informuje o ekonomike v jednotlivých plodinách, napr. o skutočne vynaložených nákladoch na osivo konkrétnej plodiny, na hnojivá, taktiež zahŕňa náklady na naftu.

„Máme relatívne veľkú hodnotu obstarávaných služieb, pretože niektoré úkony kvôli výške odpisov a ich pomeru k celkovým nákladom nie je rentabilné, aby sme ich robili vo vlastnej réžii,“ uviedol M. Zsidek. Pre získanie uceleného obrazu sú to v neposlednom rade výnosy, t. j. množstvo rastlinnej produkcie, jej priemerná úroda na hektár a ceny. Taktiež tzv. ostatné výnosy zahŕňajúce napr. služby pre iných farmárov.

„Postupne sme sa zbavili záťažových položiek, čo sa prejavilo v poklese fixných nákladov,  preto sa ekonomika podniku posledné tri roky dostala do pozitívnych čísiel,“ uviedol M. Zsidek a k reálnemu efektu vytvorením AETH dodal: „Celkové náklady v roku 2012 boli 980 eur na hektár, v roku 2016 klesli na 840 eur na hektár. Náklady na priemyselné hnojivá v roku 2012 boli 143 eur na hektár a v roku 2016 boli 185 eur na hektár. Čo je zaujímavé, náklady na naftu v roku 2013 boli 198 000 eur a v roku 2016 len 116 000 eur a to vďaka úsporným opatreniam a výmene traktorového parku. Tabuľka AETH poskytuje vierohodné podklady o úrovni nákladov a výnosov u jednotlivých plodín a poukazuje na rezervy, kde je ešte možné zefektívniť činnosť podniku.“

Ponuka hybridov kukurice pre rok 2017

„Základom výroby je výber vhodného hybridu s cieľom dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, pretože sa podieľa až 30 percentami na finálnej úrode,“ povedala v úvode svojho príspevku Ing. Silvia Mayerová, Limagrain Slovensko a dodala: „Pestovateľom v nasledujúcej sezóne ponúkame päť zrnových hybridov z toho jednu novinku LG 30.500.“ Prvou kukuricou zo skupiny FAO 300 je LG 30.315. Ide o skorý hybrid, ktorý v tomto roku všade, kde sa na Slovensku pestoval, dosahoval nadpriemerné úrody a nízke vlhkosti zrna – priemerne o 1,5 percenta nižšie v porovnaní s ostatnými hybridmi v pokusoch. Presadil sa však aj v minulom, veľmi teplom a suchom roku.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *