07.01.2016 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyvážený systém hospodárenia na pôde

Obrábanie pôdy a sejba patria k najstarším agrotechnickým opatreniam v technológii pestovania plodín. Zahŕňajú množstvo rôznorodých operácií, ktorými sa regulujú predovšetkým pôdne podmienky a vytvára vhodné prostredie pre pestovanie plodín. Ich praktické vykonávanie ovplyvňuje celý rad prírodných a výrobných činiteľov.

Vplyv predsejbového obrábania pôdy

Pri predsejbovom obrábaní pôdy sa mení vnútorná stavba pôdy v zóne osivového lôžka a v zóne budúceho koreňového systému pestovaných plodín. Mení sa pomer medzi pevnou, plynnou a tekutou zložkou pôdy s cieľom upraviť pórovitosť, objemovú hmotnosť, štruktúru, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Tieto zmeny však nemusia byť v súlade s požiadavkami rastlín, ktoré tam chceme pestovať. Spravidla tesne pred sejbou sa vykonávajú ďalšie, doplnkové kultivačné zásahy, pomocou ktorých sa fyzikálny stav pôdy vhodne upraví. Pokiaľ pôjde o rozdrobenie pôdy, alebo o jej utlačenie, je vhodné robiť ich súčasne so sejbou za použitia vhodnej súpravy náradí.

Schopnosť pôdy klásť odpor proti vnikaniu pracovných častí strojov a náradí do nej, je podmienená vzájomnou príťažlivosťou - súdržnosťou jej mechanických elementov. V ostatnom období je vážnym problémom pri sejbe a pestovaní plodín vyššia úroveň zhutnenie pôd. Zhutňovanie pôdy je proces, pri ktorom sa elementárne pôdne častice k sebe tesnejšie približujú (prikladajú). Príčiny zhutňovania pôdy môžu byť prirodzené (primárne) a antropogénne (sekundárne).

Príčiny zhutňovania pôdy

Medzi hlavné prirodzené príčiny zhutňovania pôdy patrí vysoký obsah ílovitých častíc, veľký podiel určitých ílových minerálov, illimerizácia, intenzívne (prívalové) dažde, tlak vrchnejších vrstiev pôdy na spodnejšie, málo organickej hmoty a humusu v pôde, trvalejšie zamokrenie pôd atď. Zhutnenie pôdy negatívne vplýva na pôdne vlastnosti, podmienky sejby a vzchádzania i rast a úrody pestovaných plodín. Objemová hmotnosť pôdy sa zvyšuje, pórovitosť a prevzdušnenosť sa znižuje nad hraničné hodnoty jednotlivých druhov pôd.

Tlakom mechanizačných prostriedkov na povrch pôdy sa zhutňuje nielen vrchná, obrábaná vrstva pôdy, ale aj vrstvy ležiace hlbšie až do 0,8 - 1,2 metra. Pri viacnásobných prejazdoch sa účinok tlaku kumuluje. Škodlivé zhutnenie najčastejšie odstraňujeme mechanickými kypriacimi zásahmi, ktoré však limituje dĺžka medziporastového obdobia a aktuálna vlhkosť pôdy. Najvhodnejšia konzistencia pre kypriace zásahy je medzi hranicou plasticity a súdržnosti. Na hlbokých pôdach so zhutnenou podornicou sa na odstránenie zhutnenia môže použiť hĺbkové kyprenie do hĺbky 0,6 - 0,8 metra. Na pôdach s plytkou ornicou a zhutneným podorničím sa môže použiť podrývanie, doplnené intenzívnym hnojením organickými hnojivami, alebo pestovaním hlboko koreniacich medziplodín.

Opatrenia

Zhutňovaniu pôdy možno predchádzať uplatňovaním viacerých opatrení, ako sú: primerané zastúpenie viacročných krmovín na ornej pôde a vhodné striedanie plodín, úprava pH pôdy vápnením, používaním vhodných hnojív, atď. Veľké možnosti sú aj v oblasti mechanizácie rastlinnej výroby v oblasti znižovania merného tlaku strojov na pôdu dvojmontážou kolies, alebo používaním nízkotlakových valcových (flotačných) pneumatík a pásových traktorov, najmä pri jarnej predsejbovej príprave pôdy. Významné je aj znižovanie počtu prejazdov po pozemkoch a obrábanie pôdy len pri vhodnej vlhkosti, správne zvolenými  náradiami pri ich dobrom technickom stave.

Zóna osivového lôžka

Za kľúčovú požiadavku založenia dobrého porastu je v zóne osivového lôžka primerane uľahnutá pôda. Osobitne to platí v suchých podmienkach a pred sejbou ozimín. V prípade že v čase vzchádzania ešte pôda „klesá“, dochádza k poškodzovaniu zárodočných korienkov klíčiacich rastlín, čím sa tieto výrazne oslabujú. Poškodené zárodočné korienky musia byť nahradené novými na úkor zásoby energie pre vývin mladých rastlín. V prípade nástupu zlých poveternostných podmienok (skorý nástup mrazíkov) spravidla tieto poškodené rastlinky odumierajú. Porast je potom už na začiatku zimy nekompletný a medzery obsadzujú buriny. Systém zakladania porastov sa má organizovať tak, aby plodiny čo najskôr kompletne vzišli, dobre zakorenili a vytvorili zapojený porast.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down